Všeobecné obchodní podmínky SEZAM.CZ s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sezamcz.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - provozovatele a kupujícího spotřebitele a kupující na IČ.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.sezamcz.cz jakož i dodavatelem (stranou prodávající) je společnost SEZAM.CZ s.r.o., se sídlem Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 83756, IČ: 26460670, (dále jen 'prodávající - provozovatel'). Práva a povinnosti Prodávajícího - provozovatele a Kupujících spotřebitelů a kupujících na IČ při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby jež navštíví tyto stránky (dále jen 'Kupující spotřebitelé a kupující na IČ').

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.sezamcz.cz lze podmínit poskytnutím osobních údajů Kupujícího spotřebitele a kupující na IČ v rozsahu identifikace smluvní strany. Kupující spotřebitel a kupující na IČ souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím - provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující spotřebitel a kupující na IČ má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající - provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující spotřebitel a kupující na IČ může prodávajícímu - provozovateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

III. Bezpečnost Uživatelů

Kupující spotřebitelé a kupující na IČ při elektronické komunikaci s webovými stránkami Provozovatele nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez oprávnění Provozovatele (přístupový kód např.).

IV. Základní ujednání pro distanční smlouvy

Vztahy mezi Kupujícím spotřebitelem a kupující na IČ a Prodávajícím - provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, se subsidiární platností příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v aktuálním znění.

V. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu, nebo vyhledáváním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například název zboží nebo jeho část. Zboží lze také objednat telefonicky. Při výběru zboží doporučujeme pozorně přečíst podrobný popis produktu a také informace v jeho názvu.

Technické údaje, popis a obrázky zboží, prezentované na stránkách sezamcz.cz, jsou převzaty od výrobců a dodavatelů. Provozovatel e-shopu proto neručí za tiskové a obsahové chyby na serveru. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku. Obrázky mohou být pouze ilustrační a nejsou proto důvodem reklamace výrobku.

Veškeré ceny produktů uvedených na stránkách sezamcz.cz jsou MOC s DPH.

Pokud si nebudete jisti typem či vybavením produktu, kontaktujte nás na tel. čísle +420 257 316 980 nebo na e-mailu prodej@sezam.cz.
Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení objednávky předchází ověření úplnosti objednávky a zadaných údajů v menu. Budete-li mít zájem některou položku změnit, je možné tak učinit pomocí tlačítka Zpět. Pokud s podobou objednávky Kupující spotřebitel a kupující na IČ souhlasí, tlačítkem [Odeslat objednávku] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Takovéto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího 
- provozovatele. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím spotřebitelem a kupující na IČ a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající - provozovatel, je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího spotřebitele a kupující na IČ o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující spotřebitel a kupující na IČ tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající - provozovatel si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

VI. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.sezamcz.cz jsou včetně DPH. U položek s nenulovým množstvím na skladě jsou platné k okamžiku objednání. U zboží, které má v okamžiku objednání nulový stav, může být prodejní cena zboží upravena dle aktuálního ceníku dodavatele. Změna ceny bude kupujícímu spotřebiteli a kupující na IČ před dodáním oznámena e-mailem, případně telefonicky. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím - provozovatelem a kupujícím spotřebitelem a kupující na IČ slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující spotřebitel a kupující na IČ může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VIII. - Podmínky dodání zboží. V případě, kdy kupující spotřebitel a kupující na IČ provede úhradu předem a prodávající - provozovatel není schopen zajistit dodání zboží, prodávající - provozovatel neprodleně vrátí plnění kupujícímu spotřebiteli a kupujícímu na IČ dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou).

Cena za přepravu zboží se řídí dle aktuálního platného ceníku přepravní firmy a je závislá na druhu, rozměrech, hmotnosti a státu pro doručení zboží. 

Minimální hodnota objednávky zboží je stanovena na 150 Kč + minimální přepravné 150 Kč = 300 Kč celkem včetně DPH 21%. Při objednání zboží s nižší prodejní cenou, bude účtován administrativní poplatek ve výši odpovídající rozdílu ceny zboží a minimální hodnotou objednávky. TOTO OPATŘENÍ SE NETÝKÁ OBJEDNÁVEK S OSOBNÍM ODBĚREM NA PRODEJNĚ. 

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím spotřebitelem a kupujícím na IČ placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, dle článku V. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího - provozovatele. V případě, že kupující spotřebitel a kupující na IČ zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího - provozovatele. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající - provozovatel kupujícího spotřebitele a kupující na IČ o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající - provozovatel vyžádat odsouhlasení kupujícího spotřebitele a kupujícího na IČ.

Varianty doručení zásilky (platí pro celou ČR):

- Zaslání balíkem DPD

- Osobní odběr na prodejně

Varianty úhrady:

- Hotově v prodejně

- Platební kartou v prodejně

- Platební kartou online

- Platba převodem - faktura

- Zálohou - proforma faktura

Kupující spotřebitel a kupující na IČ je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu vč. pečetí na zboží, či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu spotřebiteli a kupující na IČ zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující spotřebitel a kupující na IČ sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu kupující spotřebitel a kupující na IČ stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující spotřebitel a kupující na IČ je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu - provozovateli. Nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení, pozdější reklamace nebudou vyřízeny. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad, je pak přiložena v označeném balíku.

VIII. Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží prodávající - provozovatel poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu na webových stránkách www.sezamcz.cz, či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka 24 měsíců platí pro koncové uživatele (B2C – Business to Customer). Při prodeji mezi společnostmi (B2B) platí záruka 12 měsíců, podle ustanovení občanského zákoníku (tj. § 612 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či jak stanoví zákon.
c) Místa, kde lze uplatnit reklamaci jsou: osobně v sídle společnosti/prodejně. V zájmu rychlejšího vyřízení však kupující spotřebitel a kupující na IČ může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky, jehož adresu může nalézt na našich stránkách nebo na záručním listě.
d) Uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem a kupující na IČ přímo v autorizovaném servisním středisku je možné, náklady spojené s dopravou si hradí kupující spotřebitel a kupující na IČ sám. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň kupující spotřebitel a kupující na IČ uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodávajícího 
- provozovatele, dopraví prodávající - provozovatel opravené zboží kupujícímu - spotřebiteli na vlastní náklady přepravní firmou.
e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je třeba jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem:

Kupující - spotřebitel má právo podle § 1829 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující - spotřebitel doručí prodávajícímu - provozovateli do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj na adresu SEZAM.CZ s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5 s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v Pokynech k odstoupení. Kupující - spotřebitel je povinen zboží vrátit nejpozději do 14-ti dnů po odeslání oznámení o odstoupení, buď fyzickým dodáním na prodejnu v sídle společnosti nebo odesláním na adresu prodávajícího - provozovatele. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (kopii), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. V případě, že kupující – spotřebitel využije právo na vrácení zboží, mělo by zboží být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a v původním obalu. Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstup od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající - provozovatel vrácené zboží obdrží, má 14 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 14-ti denní lhůty kupujícímu - spotřebiteli informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a prodávající - provozovatel zašle v takovém případě kupujícímu - spotřebiteli do 14-ti dnů od doručení zboží zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď poukazem peněz na adresu (v případě, že zboží bylo hrazeno na dobírku) nebo převodem na účet kupujícího - spotřebitele (v případě, že bylo hrazeno převodem). Náklady na vrácení zboží (za dopravu) hradí kupující - spotřebitel. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající - provozovatel právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy: 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; 

c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající - provozovatel oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení.

2. Odstoupení od smlouvy kupujícím na IČ:

 Kupující na IČ není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Bude-li umožněno kupujícímu na IČ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující na IČ bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží a ponížena o náklady spojené s prodejem a dopravou zboží. Bude-li umožněno kupujícímu na IČ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující na IČ bere na vědomí, že SEZAM.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovu uvedení zboží do prodeje. Kupující na IČ nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího - provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující spotřebitel a kupující na IČ prodávajícímu - provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující spotřebitel a kupující na IČ, obdrží od prodávajícího - provozovatele potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího - provozovatele k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu spotřebiteli a kupujícímu na IČ, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující spotřebitel a kupující na IČ po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající - provozovatel vázán svým potvrzujícím e-mailem. Prodávající - provozovatel bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu: 5 let, Takto archivovaná smlouva není veřejně přístupná.

Kupující spotřebitel a kupující na IČ, nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající - provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu - spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající - provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující spotřebitel a kupující na IČ tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2021.